Unitarianizm

7 lipiec 2018

Uwaga: niniejsze strony używają plików cookie między innymi w celach statystyk. Jeśli korzystasz z tej strony tym samym wyrażasz na to zgodę.  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

Historycznie

 

1. Świadectwa wczesnochrześcijańskie - perspektywa - Omówienie świadectw pierwszych chrześcijan dotyczących kwestii związanych z nauką o Bogu.

2. Okres soborów - Nicea 325 - Artykuł dotyczący sporu ariańskiego, który rozpalił serca i głowy chrześcijan w IV wieku.

3. Okres soborów - Konstantynopol, Efez, Chalcedon - Druga część materiału opisującego czas kontrowersji ariańskiej oraz jej skutków dla chrześcijaństwa.

4. Po soborach - wieki późniejsze - Artykuł opisuje trendy w trynitologii i chrystologii, które towarzyszyły i towarzyszą chrześcijaństwu od V wieku aż do dnia dzisiejszego.

5. Boskość Pana Jezusa a świadectwa pierwszych chrześcijan. - Na co warto zwrócić uwagę, gdy będziesz czytał pisma wczesnochrześcijańskie.

6. Wiara w “Trójcę” czy w “trójcę”? - Być może po przeczytaniu tego artykułu dostrzeżesz wagę tego rozróżnienia.

7. Justyn Męczennik - cytaty z pism Justyna Męczennika podważające prawdziwość poglądu o jego wierze w ortodoksyjną Trójcę.

8. Tertulian - cytaty z pism Tertulian podważające prawdziwość poglądu o jego wierze w ortodoksyjną Trójcę.

9. Orygenes - cytaty z pism Orygenesa podważające pogląd o jego wierze w ortodoksyjną Trójcę.

10. Nowacjan - cytaty z pism Nowacjana podważające pogląd o jego wierze w ortodoksyjną Trójcę.

11. Aleksander - fragment wypowiedzi Aleksandra dowodzący jego nieortodoksyjnej chrystologii.

 

JHWH jest jeden

 

1. Jeden Bóg i jeden Pan - Chyba najpiękniejsze i najbardziej dobitne unitariańskie wyznanie wiary pierwszych chrześcijan. W artykule znajdują się odpowiedzi na trynitarne próby umniejszenia ogromu wagi tego fragmentu.

2. Biblijny monoteizm - Czym jest biblijny monoteizm? Jak pogodzić unitarne spojrzenie na Boga z faktem, że słowem “Theos” nazwany jest zarówno Ojciec jak i Syn? Kto jest Bogiem JHWH - tylko Ojciec, czy również Syn?

3. Odrębność ontyczna Boga i Jezusa - Argumenty przemawiające za tym, iż Bóg i Jezus to dwie odrębne osoby.

4. Istota a osoba - Polemika z fragmentem opracowania Jarosława Zabiełły “Trójjedyny Bóg”.

5. Pan Jezus imieniem Boga - Co łączy imię Boga z Bożym Synem?

6. O wszechwiedzy Ojca, Syna i Ducha - O tym, że Ojciec góruje wiedzą nad wszystkimi innymi istotami.

7. Ilu jest tych Bogów czyli kto tu tak naprawdę jest politeistą? - Krótki artykuł odpowiadający na postawione w tytule pytanie.

8. Kiedy słowa przestają mieć znaczenie. - Słowa, czyli to co jest naszą siłą.

9. O co chciałbym zapytać apostołów… - … gdybym wierzył w Trójcę.

 

Subordynacjonizm

 

1. Subordynacjonizm - Nauka o podporządkowaniu Syna w stosunku do Boga była obecna od początków chrześcijaństwa. Czy można ją pogodzić z trynitaryzmem?

2. Bóg głową Chrystusa - Artykuł porusza kwestię wersetu z 1Kor. 11:3.

3. Syn poddany Ojcu - Omówienie tekstów z 1Kor. 15:24-28.

4. Wszechwiedza JHWH - Omówienie tekstów nauczających o mniejszej wiedzy Syna w stosunku do Ojca.

5. “Ojciec większy jest niż ja” - Krótkie omówienie tekstu z ew. Jana 14:28.

6. Bóg i pokusy - Artykuł dotyczący kwestii porównania kuszenia Pana Jezusa z kuszeniem Boga.

7. Trójca Wschodu i Zachodu - Omówienie różnic pomiędzy Trójcą “łacińską” a “grecką”. Czy naprawdę Trójca “wschodnia” jest dobrą alternatywą na argumenty unitarian?

8. Samoistność Boga - O samoistności Boga i braku takowej w przypadku Syna. 

9. Syn - Artykuł dotyczący relacji Ojciec-Syn i konsekwencji z tego wypływających. 

10. Jednorodzony - “Jednorodzony” czy “jedyny w swoim rodzaju”? Czy słowo to wskazuje na pochodzenie i początek istnienia Bożego Syna czy też nie niesie ze sobą takich informacji?

11. Pierworodny - Jednym z greckich tytułów na określenie Bożego Syna jest prototokos, czyli “Pierworodny”. Tytuł ten wiele nam mówi o Jego pochodzeniu. W artykule omawiany jest fragment z Kol. 1:15, 16.

12. Dziedzic - Krótki artykuł dotyczący następnego terminu użytego do określenia Pana Jezusa.

13. Mądrość - Analiza księgi Przypowieści 8:22-31.

14. Mądrość - odpowiedź na kontrargumenty. - Komentarz do zarzutów stawianych mi przez Jarosława Zabiełłę.

15. Początek. - Omówienie wersetu Obj. 3:14 w kontekście użytego w stosunku do Pana Jezusa greckiego słowa archē.

16. “Na początku było Słowo…” - Dlaczego Jan użył terminu “Logos” w prologu swej ewangelii? Czy na pewno odwoływał się do filozofii greckiej? Co chciał nam przekazać?

 

Argumenty trynitarian - filozofia

 

1. Filozoficzna “niekonieczność” Trójcy. - Czy z faktu, iż Bóg jest miłością wynika konieczność Jego wieloosobowości?

2. Czy unitarianie antropomorfizują Boga? - Dość częsty zarzut kierowany do unitarian. Jednak czy na pewno słuszny?

 

Argumenty trynitarian - formuły  trynitarne

 

1. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego… - Czy fragment z Mt. 28:19 jest faktycznie dowodem na Trójjedyność Boga? Jak rozumieć liczbę pojedynczą słowa “imię”? Co oznacza chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?

2. Formuły trynitarne - Krótkie omówienie jednej z najsłabszych linii argumentacji trynitarnej.

3. Comma Johanneum - Omówienie spornego fragmentu z 1Jana 5:7,8.

 

Argumenty trynitarian - wyrażenia pluralne

 

1. Elohim - dowód na wielość osób w Bogu? - Według niektórych osób, liczba mnoga hebrajskiego słowa “elohim” dowodzi istnienia wieloosobowego Boga. Konfrontacja z faktami może być jednak przykrym rozczarowaniem.

2. Czy Bóg jest jednością złożoną? - “JHWH, twój Bóg, JHWH jest jeden”. Czy w tym słynnym wyznaniu wiary Izraela ukryta jest informacja o tym, że Bóg jest “jednością złożoną”? Parę zdań o słowie “echad”.

3. Kto jadł obiad z Abrahamem? - Czy trzech mężów odwiedzających Abrahama było zapowiedzią nauki o Trójcy?.

4. Wypowiedzi “mnogie” - Krótkie omówienie argumentów opartych na liczbie mnogiej używanej w niektórych wypowiedziach Boga.

 

Argumenty trynitarian - Jezus jako JHWH

 

1. Test Jana - Według niektórych trynitarian wszyscy unitarianie posiadają ducha antychrysta. Dowodem na to ma być fragment z 1Jana 4:1-3. Jaka jest jednak prawda? Czy faktycznie te wersety mówią cokolwiek o unitarianach?

2. Izajasz 48:12-17 - czy Jahwe posłał Jahwe? - Od kilkunastu lat czytam Biblię i nie ukrywam, iż jestem wyczulony na wszelkiego rodzaju argumenty trynitarne, zarówno te dobre, jak i te, które można uznać za bardzo słabe. Jednak przyznam się, że wielokrotnie czytając poniższy tekst, nawet przez myśl mi nie przeszło, że może on dla trynitarian stanowić poparcie ich nauczania. A jednak…

3. Szaliah - koncepcja szaliaha jest mało znana wśród trynitarnych apologetów. Szkoda, ponieważ “rozbraja” wiele ich najmocniejszych moim zdaniem argumentów, polegających na przytaczaniu tekstów, które w ST odnoszą się do Boga JHWH, w NT zaś przypisane są Panu Jezusowi (co ma stanowić dowód na to, że Jezus to Jahwe). Tymczasem w świetle żydowskiego spojrzenia na ideę szaliaha, unitariańska odpowiedź staje się bardzo prosta, spójna i logiczna. Warto o tym wiedzieć.

4. Kto wszedł przez “Złotą Bramę” - odparcie zarzutu opartego na Ez 44:1-2.

5. Kto zgotował sobie chwałę z ust dzieci? - czy Mt 26:15-16 jest dowodem na tożsamość Pana Jezusa z Jahwe?

6. “Sam rozpostarłem niebiosa…” - krótkie spojrzenie na Iz 44:24 z perspektywy “ariańskiej”.

7. Przebity Jahwe. - omówienie wersetu z Księgi Zachariasza 12:10.

8. “Ja jestem”. - Czy Pan Jezus mówiąc o sobie ego eimi (”Ja jestem”) utożsamiał się z Bogiem Jahwe? Czy istnieje związek pomiędzy tym sformułowaniem a imieniem Boga?

9. “Ja jestem” - pojmanie Jezusa. - zdaniem niektórych trynitarnych apologetów użycie słów ego eimi we fragmencie opisującym aresztowanie Chrystusa dowodzi Jego utożsamiania się z Bogiem Jahwe. Jak jest naprawdę?

10. “Ja jestem” - Jan 8:58. - “Zanim Abraham zaistniał…”. No właśnie… “Ja byłem”, czy “ja jestem”? A może jeszcze całkiem inaczej?

11. Czyją chwałę ujrzał Izajasz? - Omówienie fragmentu z Jana 12:37-41.

12. “Tyś, Panie, ugruntował ziemię…” - Hbr 1:10-12. Jeden z najlepszych trynitarnych argumentów.

 

Argumenty trynitarian - Jezus jako Bóg

 

1. Dz.Ap. 20:28 - czyją krwią został nabyty Kościół? - Analiza gramatyczno-historyczna spornego fragmentu.

2. Rzym. 9:5 - kto jest błogosławionym Bogiem? - Kolejnym kontrowersyjnym tekstem, z którym unitarianom1 często przychodzi się “zmierzyć”, jest fragment z listu do Rzym. 9:5. Czy naucza on o tym, iż Pan Jezus jest Bogiem JHWH?

3. Imiona potomków Adama. - Analiza stosunkowo nowego argumentu o ukrytym kodzie mającym dowodzić tożsamości Pana Jezusa z Bogiem JHWH.

4. Abraham wcielonym Bogiem - Moje najnowsze spostrzeżenie.

5. Jana 1:1 - część 1. O co w tym wszystkim chodzi, czyli rzecz o gramatyce. - Pierwsza część z serii artykułów dotyczących bardzo często omawianego wersetu. Zaczynamy od gramatyki.

6. Jana 1:1 - część 2. Reguła Colwella, czyli Imperium kontratakuje… - O tym jak trynitarny argument, który miał nam zamknąć usta, okazał się ślepym nabojem.

7. Jana 1:1 - część 3. Śmierć reguły Colwella zadana trynitarną ręką. - O tym, jak Dixon zabił Colwella.

8. Jana 1:1 - część 4. Czego nie powiedział wam Robert Countess. - polemika z zarzutami Roberta Countessa związanymi z niuansami gramatycznymi występującymi w Ewangelii Jana 1:1.

9. Jana 1:1 - wypowiedzi uczonych. - Wielokrotnie spotkałem się z opinią, że greka nie pozwala na oddanie tego fragmentu w postaci innej niż “trynitarna”. W artykule prezentuję wypowiedzi uczonych, które świadczą o braku uzasadnienia tego rodzaju zarzutów.

10. Pan mój i Bóg mój - Unitariańskie spojrzenie na jeden z kluczowych dla trynitarian tekstów.

11. Reguła Sharpa - Omówienie fragmentu z Tytusa 2:13. Czy Pan Jezus został nazwany “wielkim Bogiem”?

12. Tożsamość “Prawdziwego Boga” - 1Jana 5:20. Kto jest nazwany “Prawdziwym Bogiem”, Pan Jezus czy Jego Ojciec?

 

Argumenty trynitarian - podobieństwo tytułów

 

1. Pan (Kyrios) - Jeśli Ojciec jest Panem i Syn jest Panem, to czy świadczy to o tym, iż są numerycznie jednym Panem?

2. Zbawiciel - Poza Jahwe nie ma Zbawiciela (Iz 43:11). Czy zatem Pan Jezus to Bóg Jahwe, skoro jest naszym Zbawicielem?

 

Argumenty trynitarian - boskie atrybuty Syna

 

1. Jan 5:18 - równość z Bogiem? - Czy Pan Jezus czynił siebie równym Bogu, czy był to jedynie zarzut stawiany Mu przez Żydów? Kolejny artykuł ze starej strony.

2. “Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca” - Omówienie wersetu z Jana 5:23.

3. “Ojciec Odwieczny” - Spojrzenie na Iz 9:5 w kontekście tezy o wiecznym istnieniu Syna.

4. Pochodzenie Mesjasza - Analiza Mi 5:1. Według niektórych trynitarian naucza on o wieczności Mesjasza.

5. “Nie mający początku dni…” - Omówienie tekstu Hbr 7:3.

 

Duch Święty

 

1. Duch Święty - definicje - W celu systematyzacji przedmiotu, poniżej w syntetycznej formie najważniejsze informacje o duchu i Duchu Świętym.

2. Duch JHWH - Arkadiusz Wiśniewski. Uzasadnienie poglądu, iż Duch Święty to boska moc oraz usposobienie.

3. Duch Święty - żydowska perspektywa -  Jeden z najważniejszych artykułów w tym serwisie. Przedstawiam sporo cytatów z pism żydowskich, zarówno kanonicznych jak i niekanonicznych, które powinny rzucić sporo światła na sposób używania tego terminu w czasach Starego i Nowego Testamentu.

4. Osobowość i boskość Ducha Świętego - Ryszard Dobrowolski. Artykuł byłego pastora Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Odrzucenie przez niego nauki o Trójcy zaowocowało ustąpieniem z urzędu pastora oraz wyłączeniem ze zboru KADS. W pracy tej znajduje się bardzo solidna polemika z adwentystyczną (i nie tylko) argumentacją oraz kompleksowe omówienie fragmentów Pisma dotyczących Świętego Ducha.

5. Okłamywanie Ducha Świętego - Czy rzeczywiście okłamanie Ducha Świętego świadczy o tym, iż jest to odrębna od Ojca osoba w Bogu?

6. Duch Święty i moc - problem tautologii - Kolejną kwestią, którą warto poruszyć w omawianiu natury Ducha Świętego jest dość często pojawiący się zarzut dotyczący rzekomych tautologii wynikających z nietrynitarnego definiowania Ducha.

 

Preegzystencja Syna

 

1. Preegzystencja Pana Jezusa - Wykład broniący nauki o osobowej preegzystencji Bożego Syna.

2. Preegzystencja - zbiór tekstów - Teksty wskazujące na osobową preegzystencję Bożego Syna.

3. Niemy Syn? - Omówienie Hebr. 1:1,2 w kontekście zarzutów stawianych przez socynian.

4. “Syn Pana” i “Słowo” w Targumie Neofiti - Ślady nauki o osobowej preegzystencji Syna Bożego we wczesnych przekładach Starego Testamentu na język aramejski.

 

Polemiki

 

1. Filozoficzna nie-konieczność Trójcy - cz. 1 - Czy atrybut miłości pociąga za sobą konieczność istnienia wieloosobowego Boga? Polemika z fragmentem opracowania Jarosława Zabiełły pt. “Tójjedyny Bóg”.

2. Filozoficzna nie-konieczność Trójcy - cz. 2 - Druga część polemiki z poglądem o konieczności istnienia wielosobowego Boga miłości.

3. Mądrość - odpowiedź na kontrargumenty. - Komentarz do zarzutów stawianych mi przez Jarosława Zabiełłę.

4. Pan Jezus i Adon Jah - krótka polemika z jednym z argumentów zawartych w artykule Włodzimierza Bednarskiego.

5. “Anioł Pana”, czy “Anioł-Pan”? - omówienie jednego z argumentów przedstawionych w książce “Kto jadł obiad z Abrahamem?”, który ma udowadniać tożsamość Pana Jezusa z Bogiem JHWH.

6. Jana 1:1 - część 4. Czego nie powiedział wam Robert Countess. - polemika z zarzutami Roberta Countessa związanymi z niuansami gramatycznymi występującymi w Ewangelii Jana 1:1.

 

Inni autorzy

 

1. Spór wokół dogmatu Trójcy - Ewa Sidor. Artykuł jest fragmentem książki autorstwa Ewy Sidor zatytułowanej “Ad fontes”. Praca traktuje o historii ruchu Braci Polskich w XVI-wiecznej Rzeczpospolitej. Niniejszy fragment dotyczy tematu Trójcy.

2. O Trójcy rozważań kilka - wstęp - Kastelion. Pierwsza z czterech części interesujących artykułów dotyczących Trójcy. We wstępie autor głównie przedstawia niektóre ogólne rozważania na ten temat, spisane ręką Raymonda Franza, byłego członka Ciała Kierowniczego i autora głośnej książki pt. Kryzys Sumienia.

3. O Trójcy rozważań kilka - osobowość Ducha Świętego - Kastelion. Druga część pracy, tym razem poświęcona Duchowi Świętemu. Autor omawia żydowską perspektywę spoglądania na Ducha, termin ‘parakletos’, wyrażenie ‘ekeinos’ jak również kwestię ‘kłamania Duchowi’. Miłej lektury.

4. O Trójcy rozważań kilka - monoteizm - Kastelion. Kolejna, trzecia część pracy omawiającej niektóre problemy związane z Trójcą. Poruszona zostaje kwestia monoteizmu chrześcijańskiego widzianego z perspektywy jej żydowskiego odpowiednika. Mnóstwo ciekawych argumentów.

5. O Trójcy rozważań kilka - Jezus - Kastelion. Czwarta i ostatnia część pracy Kasteliona. Omawia teksty: Kol 1:15-20, Obj 3:14 oraz 1Jana 5:20.

6. Czym jest Duch Święty? - Raymond Franz. Dzięki uprzejmości Marka Boczkowskiego zamieszczam ciekawy artykuł Raymonda Franza, jednego z najbardziej prominentnych ex-ŚJ, byłego członka Ciała Kierowniczego jak również autora szeroko znanej książki pt. ‘Kryzys Sumienia’.

 

Linki

 

1. JHWH jest jeden - Arkadiusz Wiśniewski. Cztery wykłady broniące nauki o jednoosobowym Bogu.

2. Trinities -Theories about God, Son and Holy Spirit Znakomity blog, którego autorem jest amerykański wykładowca filozofii - Dale Tuggy. Pisany z socyniańskiego punktu widzenia. Kopalnia rzetelnej i dobrej wiedzy.

3. Trities podcast Ten sam autor co powyżej, tym razem do posłuchania w podcastach.

4. Jesus and His God Bardzo bogata w argumentację strona Ronalda Day’a. Tym razem ariańskie (badackie) spojrzenie na chrystologię.


Komentarze zostały wyłączone