Unitarianizm

22 sierpień 2017

Historycznie

 

1. Świadectwa wczesnochrześcijańskie - perspektywa - Arkadiusz Wiśniewski. Omówienie świadectw pierwszych chrześcijan dotyczących kwestii związanych z nauką o Bogu.

2. Okres soborów - Nicea 325 - Arkadiusz Wiśniewski. Artykuł dotyczący sporu ariańskiego, który rozpalił serca i głowy chrześcijan w IV wieku.

3. Okres soborów - Konstantynopol, Efez, Chalcedon - Arkadiusz Wiśniewski. Druga część materiału opisującego czas kontrowersji ariańskiej oraz jej skutków dla chrześcijaństwa.

4. Po soborach - wieki późniejsze - Arkadiusz Wiśniewski. Artykuł opisuje trendy w trynitologii i chrystologii, które towarzyszyły i towarzyszą chrześcijaństwu od V wieku aż do dnia dzisiejszego.

5. Boskość Pana Jezusa a świadectwa pierwszych chrześcijan. - Arkadiusz Wiśniewski. Na co warto zwrócić uwagę, gdy będziesz czytał pisma wczesnochrześcijańskie.

6. Wiara w “Trójcę” czy w “trójcę”? - Arkadiusz Wiśniewski. Być może po przeczytaniu tego artykułu dostrzeżesz wagę tego rozróżnienia.

7. Justyn Męczennik - cytaty z pism Justyna Męczennika podważające prawdziwość poglądu o jego wierze w ortodoksyjną Trójcę.

8. Tertulian - cytaty z pism Tertulian podważające prawdziwość poglądu o jego wierze w ortodoksyjną Trójcę.

9. Orygenes - cytaty z pism Orygenesa podważające pogląd o jego wierze w ortodoksyjną Trójcę.

10. Nowacjan - cytaty z pism Nowacjana podważające pogląd o jego wierze w ortodoksyjną Trójcę.

11. Aleksander - fragment wypowiedzi Aleksandra dowodzący jego nieortodoksyjnej chrystologii.

 

JHWH jest jeden

 

1. Jeden Bóg i jeden Pan - Arkadiusz Wiśniewski. Chyba najpiękniejsze i najbardziej dobitne unitariańskie wyznanie wiary pierwszych chrześcijan. W artykule znajdują się odpowiedzi na trynitarne próby umniejszenia ogromu wagi tego fragmentu.

2. Biblijny monoteizm - Arkadiusz Wiśniewski. Czym jest biblijny monoteizm? Jak pogodzić unitarne spojrzenie na Boga z faktem, że słowem “Theos” nazwany jest zarówno Ojciec jak i Syn? Kto jest Bogiem JHWH - tylko Ojciec, czy również Syn?

3. Odrębność ontyczna Boga i Jezusa - Arkadiusz Wiśniewski. Argumenty przemawiające za tym, iż Bóg i Jezus to dwie odrębne osoby.

4. Istota a osoba - Arkadiusz Wiśniewski. Polemika z fragmentem opracownia Jarosława Zabiełły “Trójjedyny Bóg”.

5. Pan Jezus imieniem Boga - Arkadiusz Wiśniewski. Co łączy imię Boga z Bożym Synem?

6. O wszechwiedzy Ojca, Syna i Ducha - Arkadiusz Wiśniewski. Ojciec góruje wiedzą nad wszystkimi innymi istotami.

7. Ilu jest tych Bogów czyli kto tu tak naprawdę jest politeistą? - Arkadiusz Wiśniewski. Krótki artykuł odpowiadający na postawione w tytule pytanie.

 

Subordynacjonizm

 

1. Subordynacjonizm - Arkadiusz Wiśniewski. Nauka o podporządkowaniu Syna w stosunku do Boga była obecna od początków chrześcijaństwa. Czy można ją pogodzić z trynitaryzmem?

2. Bóg głową Chrystusa - Arkadiusz Wiśniewski. Artykuł porusza kwestię wersetu z 1Kor. 11:3.

3. Syn poddany Ojcu - Arkadiusz Wiśniewski. Omówienie tekstów z 1Kor. 15:24-28.

4. Wszechwiedza JHWH - Arkadiusz Wiśniewski. Omówienie tekstów nauczających o mniejszej wiedzy Syna w stosunku do Ojca.

5. “Ojciec większy jest niż ja” - Arkadiusz Wiśniewski. Krótkie omówienie tekstu z ew. Jana 14:28.

6. Bóg i pokusy - Arkadiusz Wiśniewski. Artykuł dotyczący kwestii porównania kuszenia Pana Jezusa z kuszeniem Boga.

7. Trójca Wschodu i Zachodu - Arkadiusz Wiśniewski. Omówienie różnic pomiędzy Trójcą “łacińską” a “grecką”. Czy naprawdę Trójca “wschodnia” jest dobrą alternatywą na argumenty unitarian?

8. Samoistność Boga - Arkadiusz Wiśniewski. O samoistności Boga i braku takowej w przypadku Syna. 

9. Syn - Arkadiusz Wiśniewski. Artykuł dotyczący relacji Ojciec-Syn i konsekwencji z tego wypływających. 

10. Jednorodzony - Arkadiusz Wiśniewski. Jednorodzony czy jedyny w swoim rodzaju? Czy słowo to wskazuje na pochodzenie i początek istnienia Bożego Syna czy też nie niesie ze sobą takich informacji?

11. Pierworodny - Arkadiusz Wiśniewski. Jednym z greckich tytułów na określenie Bożego Syna jest prototokos, czyli “Pierworodny”. Tytuł ten wiele nam mówi o Jego pochodzeniu. W artykule omawiany jest fragment z Kol. 1:15, 16.

12. Dziedzic - Arkadiusz Wiśniewski. Krótki artykuł dotyczący następnego terminu użytego do określenia Pana Jezusa.

13. Mądrość - Arkadiusz Wiśniewski. Analiza księgi Przypowieści 8:22-31.

14. Mądrość - odpowiedź na kontrargumenty. - Arkadiusz Wiśniewski. Komentarz do zarzutów stawianych mi przez Jarosława Zabiełłę.

15. Początek. - Arkadiusz Wiśniewski. Omówienie wersetu Obj. 3:14 w kontekście użytego w stosunku do Pana Jezusa greckiego słowa archē.

 

Argumenty trynitarian - filozofia

 

1. Filozoficzna nie-konieczność Trójcy - cz. 1- Arkadiusz Wiśniewski. Czy atrybut miłości pociąga za sobą konieczność istnienia wieloosobowego Boga? Polemika z fragmentem opracowania Jarosława Zabiełły pt. “Tójjedyny Bóg”.

2. Filozoficzna nie-konieczność Trójcy - cz. 2- Arkadiusz Wiśniewski. Druga część polemiki z poglądem o konieczności istnienia wielosobowego Boga miłości.

3. Czy unitarianie antropomorfizują Boga? - Arkadiusz Wiśniewski. Dość częsty zarzut kierowany do unitarian. Jednak czy na pewno słuszny?

 

Argumenty trynitarian - formuły  trynitarne

 

1. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego… - Arkadiusz Wiśniewski. Czy fragment z Mt. 28:19 jest faktycznie dowodem na Trójjedyność Boga? Jak rozumieć liczbę pojedynczą słowa “imię”? Co oznacza chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?

 

Argumenty trynitarian - wyrażenia pluralne

 

1. Elohim - dowód na wielość osób w Bogu? - Arkadiusz Wiśniewski. Według niektórych osób, liczba mnoga hebrajskiego słowa “elohim” dowodzi istnienia wieloosobowego Boga. Konfrontacja z faktami może być jednak przykrym rozczarowaniem.

 

Argumenty trynitarian - Jezus jako JHWH

 

1. Test Jana - Arkadiusz Wiśniewski. Według niektórych trynitarian wszyscy unitarianie posiadają ducha antychrysta. Dowodem na to ma być fragment z 1Jana 4:1-3. Jaka jest jednak prawda? Czy faktycznie te wersety mówią cokolwiek o unitarianach?

2. Izajasz 48:12-17 - czy Jahwe posłał Jahwe? - Arkadiusz Wiśniewski. Od kilkunastu lat czytam Biblię i nie ukrywam, iż jestem wyczulony na wszelkiego rodzaju argumenty trynitarne, zarówno te dobre, jak i te, które można uznać za bardzo słabe. Jednak przyznam się, że wielokrotnie czytając poniższy tekst, nawet przez myśl mi nie przeszło, że może on dla trynitarian stanowić poparcie ich nauczania. A jednak…

 

Argumenty trynitarian - Jezus jako Bóg

 

1. Dz.Ap. 20:28 - czyją krwią został nabyty Kościół? - Arkadiusz Wiśniewski. Analiza gramatyczno-historyczna spornego fragmentu.

2. Rzym. 9:5 - kto jest błogosławionym Bogiem? - Arkadiusz Wiśniewski. Kolejnym kontrowersyjnym tekstem, z którym unitarianom1 często przychodzi się “zmierzyć”, jest fragment z listu do Rzym. 9:5. Czy naucza on o tym, iż Pan Jezus jest Bogiem JHWH?

3. Imiona potomków Adama. - Arkadiusz Wiśniewski. Analiza stosunkowo nowego argumentu o ukrytym kodzie mającym dowodzić tożsamości Pana Jezusa z Bogiem JHWH.

 

Argumenty trynitarian - podobieństwo tytułów

 

 

Argumenty trynitarian - boskie atrybuty Syna

 

 

Duch Święty

 

1. Duch Święty - definicje - Arkadiusz Wiśniewski. W celu systematyzacji przedmiotu, poniżej w syntetycznej formie najważniejsze informacje o duchu i Duchu Świętym.

2. Duch JHWH - Arkadiusz Wiśniewski. Uzasadnienie poglądu, iż Duch Święty to boska moc oraz usposobienie.

3. Duch Święty - żydowska perspektywa - Arkadiusz Wiśniewski. Jeden z najważniejszych artykułów w tym serwisie. Przedstawiam sporo cytatów z pism żydowskich, zarówno kanonicznych jak i niekanonicznych, które powinny rzucić sporo światła na sposób używania tego terminu w czasach Starego i Nowego Testamentu.

4. Osobowość i boskość Ducha Świętego - Ryszard Dobrowolski. Artykuł byłego pastora Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Odrzucenie przez niego nauki o Trójcy zaowocowało ustąpieniem z urzędu pastora oraz wyłączeniem ze zboru KADS. W pracy tej znajduje się bardzo solidna polemika z adwentystyczną (i nie tylko) argumentacją oraz kompleksowe omówienie fragmentów Pisma dotyczących Świętego Ducha.

5. Okłamywanie Ducha Świętego - Arkadiusz Wiśniewski. Czy rzeczywiście okłamanie Ducha Świętego świadczy o tym, iż jest to odrębna od Ojca osoba w Bogu?

6. Duch Święty i moc - problem tautologii - Arkadiusz Wiśniewski. Kolejną kwestią, którą warto poruszyć w omawianiu natury Ducha Świętego jest dość często pojawiący się zarzut dotyczący rzekomych tautologii wynikających z nietrynitarnego definiowania Ducha.

 

Preegzystencja Syna

 

1. Preegzystencja Pana Jezusa - Arkadiusz Wiśniewski. Wykład broniący nauki o osobowej preegzystencji Bożego Syna.

2. Preegzystencja - zbiór tekstów - Arkadiusz Wiśniewski. Teksty wskazujące na osobową preegzystencję Bożego Syna.

3. Niemy Syn? - Arkadiusz Wiśniewski. Omówienie Hebr. 1:1,2 w kontekście zarzutów stawianych przez socynian.

 

Inni autorzy

 

1. Spór wokół dogmatu Trójcy - Ewa Sidor. Artykuł jest fragmentem książki autorstwa Ewy Sidor zatytułowanej “Ad fontes”. Praca traktuje o historii ruchu Braci Polskich w XVI-wiecznej Rzeczpospolitej. Niniejszy fragment dotyczy tematu Trójcy.

2. O Trójcy rozważań kilka - wstęp - Kastelion. Pierwsza z czterech części interesujących artykułów dotyczących Trójcy. We wstępie autor głównie przedstawia niektóre ogólne rozważania na ten temat, spisane ręką Raymonda Franza, byłego członka Ciała Kierowniczego i autora głośnej książki pt. Kryzys Sumienia.

3. O Trójcy rozważań kilka - osobowość Ducha Świętego - Kastelion. Druga część pracy, tym razem poświęcona Duchowi Świętemu. Autor omawia żydowską perspektywę spoglądania na Ducha, termin ‘parakletos’, wyrażenie ‘ekeinos’ jak również kwestię ‘kłamania Duchowi’. Miłej lektury.

4. O Trójcy rozważań kilka - monoteizm - Kastelion. Kolejna, trzecia część pracy omawiającej niektóre problemy związane z Trójcą. Poruszona zostaje kwestia monoteizmu chrześcijańskiego widzianego z perspektywy jej żydowskiego odpowiednika. Mnóstwo ciekawych argumentów.

5. O Trójcy rozważań kilka - Jezus - Kastelion. Czwarta i ostatnia część pracy Kasteliona. Omawia teksty: Kol 1:15-20, Obj 3:14 oraz 1Jana 5:20.

6. Czym jest Duch Święty? - Raymond Franz. Dzięki uprzejmości Marka Boczkowskiego zamieszczam ciekawy artykuł Raymonda Franza, jednego z najbardziej prominentnych ex-ŚJ, byłego członka Ciała Kierowniczego jak również autora szeroko znanej książki pt. ‘Kryzys Sumienia’.

 

Linki

 

1. JHWH jest jeden - Arkadiusz Wiśniewski. Cztery wykłady broniące nauki o jednoosobowym Bogu.

2. Trinities -Theories about God, Son and Holy Spirit Znakomity blog, którego autorem jest amerykański wykładowca filozofii - Dale Tuggy. Pisany z socyniańskiego punktu widzenia. Kopalnia rzetelnej i dobrej wiedzy.

3. Trities podcast Ten sam autor co powyżej, tym razem do posłuchania w podcastach.

4. Jesus and His God Bardzo bogata w argumentację strona Ronalda Day’a. Tym razem ariańskie (badackie) spojrzenie na chrystologię.


Komentarze zostały wyłączone