Główna > Unitarianizm > Imiona potomków Adama dowodem, iż Jezus to JHWH?

Imiona potomków Adama dowodem, iż Jezus to JHWH?

14 styczeń 2015

Analiza stosunkowo nowego argumentu o ukrytym kodzie mającym dowodzić tożsamości Pana Jezusa z Bogiem JHWH.

____________________________________________________________________________________________

Od pewnego czasu dość popularna staje się teza, iż w potomkach Adama została ukryta informacja o Bożym planie względem ludzkości. Bywa, że próbuje się też dowodzić tym boskości Pana Jezusa, a dokładniej mówiąc - Jego tożsamości z Bogiem JHWH. Poniżej podaję argumentację przedstawianą w niektórych książkach anglosaskich i na ich portalach apologetycznych, która to argumentacja dosięgnęła ostatnio także Polski. Oto cytat:

 

 

 

 

“Dlatego też Henoch nadając imię swojemu synowi użył dwóch hebrajskich słów; met, co oznacza ‘jego śmierć’, oraz szalach, które jest czasownikiem, który znaczy ‘przynieść’ lub ‘wysłać’. Więc imię Matuzalem znaczy „jego śmierć przyniesie”. Potop za czasów Noego nie był niespodzianką i zaskoczeniem; był on zapowiadany przez cztery pokolenia.

 

To szczególne znaczenie ukryte w imieniu Matuzalem może być sugestią, że w pozostałych imionach, jakie znajdujemy w 5 rozdziale też może być ukryta jakaś wiadomość. Adam miał syna, którego nazwał Set. Set miał syna Henocha, i tak dalej. Problem z 5 rozdziałem polega na tym, że te imiona nie są tłumaczone w oparciu o ich hebrajskie znaczenie, więc musimy odkrywać to sami dokopując się ich hebrajskich korzeni.

 

Adam: „człowiek”

Set: „powołany, wybrany” (Rodzaju 4:25)

Enosz: (z rdzenia anasz, „być nieuleczalnym”) „śmiertelny,” „kruchy,” „nędzny, marny”

Kenan: „smutek”, „pieśń pogrzebowa”

Mahalalel: „błogosławiony przez Boga” - (mahalal) „błogosławiony”; (El) imię Boga

Jered: (od czasownika yarad) „zejdzie, przyjdzie na dół”

Henoch: „rozpoczęcie” lub „nauczanie”

Matuzalem: „jego śmierć przyniesie” - met, rdzeń oznaczający „śmierć”; szalach znaczy „przynieść” lub „posłać”

Lamech: „rozpaczający” (stąd pochodzi nasze określenie „lamentować”)

Noe: (pochodzi od nach) „pocieszenie” lub „odpoczynek” (Rdz. 5:29)

 

Teraz możemy przyjrzeć się genealogii nieco dokładniej. Sekwencja imion: Adam-Seth-Enosz-Kenan-Mahalalel-Jared-Henoch-Matuzalem-Lamech-Noe możemy odczytać jako: „Człowiek [jest] powołany do śmiertelnego smutku, [ale] błogosławiony Bóg przyjdzie nauczając [że Jego] śmierć przyniesie rozpaczającym pocieszenie/odpoczynek.” 1

 

Na powyższej podstawie twierdzi się, że już Stary Testament zawiera mnóstwo ukrytych obrazów świadczących o tym, iż Boży plan został obmyślony wcześniej wraz ze wszelkimi szczegółami (co samo w sobie jest oczywiście prawdą). Dla niektórych chrześcijan jest to jednak kolejny argument przemawiający za tym, że Pan Jezus jest Bogiem JHWH ponieważ w owej ukrytej informacji jest nazwany „Błogosławionym Bogiem”, który zszedł na ziemię. Jest jednak kilka problemów z patrzeniem na ten fragment w sposób omówiony przez autora, które postaram się omówić.

Przede wszystkim warto zauważyć, że w Biblii kilkukrotnie Pan Jezus jest nazwany el/elohim lub theos co odpowiada naszemu polskiemu słowu “Bóg/bóg”. Można o tym przeczytać choćby w takich tekstach jak Iz. 9:5 (El Gibbor - Bóg Mocny) czy też w NT w Jana 1:1 (kai theos en ho logos - „a Bogiem było Słowo”). Jednakże warto także zwrócić uwagę na ogólnie znany fakt, iż zarówno w ST jak i w NT terminy elohim oraz theos występują nie tylko w odniesieniu do Boga JHWH, lecz także do aniołów oraz ludzi, i czasami nie ma to wydźwięku negatywnego. Poniżej jeden z przykładów :

 

Ps. 8:6
6. Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od Aniołów (elohim), chwałą i czcią ukoronowałeś go. (BG)

 

Ten fragment został zacytowany w NT:

 

Heb. 2:7
7. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów (aggelous), Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go (BW)

 

Warto zwrócić uwagę na oczywisty fakt, że natchniony autor Listu do Hebrajczyków słowo elohim z Psalmu 8:6 odnosił do aniołów (aggeloi). Niniejszy artykuł nie jest przeznaczony do tego by udowadniać zastosowanie terminów elohim oraz theos do istot innych niż Bóg JHWH, poprzestanę zatem na tym jedynym tekście, pragnąc jednak zauważyć, iż zawsze wtedy gdy w Biblii mowa jest o jednym/jedynym Bogu, Pismo nie stosuje tego terminu do Pana Jezusa. Jako Jednorodzony Bóg jest odrębny w swej istocie od tego, który jednorodzony nie jest - od Ojca . Reasumując, moglibyśmy spokojnie przyjąć tłumaczenie sekwencji imion z Księgi Rodzaju sugerowane przez wyżej wymienionego autora i utożsamiające Pana Jezusa z „błogosławionym Bogiem”, nie przyjmując jednocześnie nauczania, iż chodzi tam o jedynego Boga JHWH - Ojca Pana Jezusa (Jana 17:3; 1Kor. 8:6; Ef. 4:6). Jednakże, na nieszczęście dla zwolenników stosowania tego fragmentu na dowód tożsamości Boga JHWH z Panem Jezusem, sprawa ma się znacznie gorzej.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na niekonsekwencję autora. Nie wiem jak wygląda sprawa w angielskim oryginale tej książki jednak w jej polskim tłumaczeniu imię Mahalalel jest tłumaczone jako „błogosławiony przez Boga”, by w późniejszej sentencji przedstawić to w formie:

 

“Człowiek [jest] powołany do śmiertelnego smutku, [ale] błogosławiony Bóg przyjdzie nauczając [że Jego] śmierć przyniesie rozpaczającym pocieszenie/odpoczynek.” 

 

Zauważamy różnicę? Jeśli Mahalalel oznacza „błogosławiony przez Boga” to należałoby całą frazę konsekwentnie oddać w poniższy sposób:

 

“Człowiek [jest] powołany do śmiertelnego smutku, [ale] błogosławiony przez Boga przyjdzie nauczając [że Jego] śmierć przyniesie rozpaczającym pocieszenie/odpoczynek.” 

 

Co więc tak naprawdę oznacza imię Mahalalel? Która forma jest właściwa? Sprawdźmy, jak definiują to słowo najważniejsze słowniki:

 

Brown-Driver-Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament

Mahalaleel = “praise of God” (chwała Boga)

 

Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible

Mahalaleel = “praise of God” (chwała Boga)

 

Hebrew and Chaldee Lexicon by Friedrich Wilhelm Gesenius 

Mahalaleel = “praise of God” (chwała Boga)

 

Smith’s Bible Dictionary

Mahalaleel = “praise of God” (chwała Boga)

 

Easton’s Bible Dictionary

Mahalaleel = “praise of God” (chwała Boga)

 

Fausset’s Bible Dictionary

Mahalaleel = “the praise of God” (chwała Boga)

 

Poor Man’s Concordance Robert Hawker

Mahalaleel - he that praises God (ten, który chwali Boga)

 

Hitchcock’s Bible Names

Mahalaleel - praising God (chwalący Boga)

 

Sprawa wydaje się więc jasna - Mahalalel to nie tyle “błogosławiony Bóg” ile “chwała Boga”, przynajmniej w myśl najbardziej renomowanych i znanych słowników. Chciałbym także przytoczyć fragment listu siostry, która zna hebrajski i którą zapytałem o znaczenie słowa Mahalalel, nie wtajemniczając jej początkowo w meritum sprawy. Oto jej słowa:

 

„mahalal (ma+halel) to rzeczownik - chwała, sława, pochodzący od czasownika halel, chwalić sławić, wysławiać, od tego samego czasownika pochodzi słowo haleluja (halel+jah).

Ale może tu być znaczenie podwójne, choć nieco zbieżne, bo halel w pierwszym znaczeniu, znaczy świecić/oświecić tzn. dać komus/czemuś światło ale w znaczeniu żeby to światło na niego padało, żeby był widocznym, postawić coś/kogoś w świetle by był widoczny, stąd łatwo zrozumieć drugie znaczenie halel- chwalić, bo chwalenie np Boga to nic innego jak stawianie go w świetle, na świeczniku, czyli czynienie Go widocznym, to tak jakbyś przeniósł jakiś przedmiot z miejsca ciemnego do światła, wtedy staje się widoczny. Chwalenie Boga oznacza właśnie przeniesienie Go z miejsca niewidocznego do widocznego. człowiek żyjąc może oświecać siebie samego, samego siebie trzymać na widoku (w świetle), lub Boga, lub innego człowieka.

I teraz mahalal to rzeczownik od tego, czyli hmmm… no własnie jak to po polsku powiedzieć? To jest to światło, w którym kogoś/coś postawiłeś, to jest to widoczne, jasne, objawione “miejsce”, piszę miejsce w cudzysłowiu bo nie chodzi o miejsce tylko o tą jasność w tym miejscu, która sprawi że wszystko co się znajdzie w jej obrębie będzie jasne, widoczne, oświecone, objawione.

No i teraz Mahalalel: Chwała Boga (chwalący Boga) lub Światło Boga (w rozumieniu jak wyżej, czyli Objawienie Boże, Objawiciel Boży coś w tym stylu. Jakoś mi się to tak fajnie kojarzy z Jezusem z ew. Jana, tam gdzie Jan mówi o jednorodzonym który OBJAWIŁ Boga, a wcześniej mówi że Jezus jest światłością. Właściwie to hmmm… ciekawe, właściwie cały ten pierwszy rozdział Jana, to trochę jak wykładnia na temat Mahalalel, Jezus który przyszedł objawić ludziom Boga, postawić Go w widocznym mcu, nie przyszedł pełnić swojej woli, lecz wolę Ojca, czyli nie siebie trzyma na widoku, tylko Ojca….”

 

Wnioski są następujące: jeśli już przyjmiemy, że imiona potomków Adama podają nam jakąś informację na temat ewangelii, to raczej należałoby całą sekwencję oddać tak jak uczyniono to poniżej:

 

„Człowiek [jest] powołany do śmiertelnego smutku, [ale] chwała Boga/chwalący Boga/światłość Boga przyjdzie nauczając [że Jego] śmierć przyniesie rozpaczającym pocieszenie/odpoczynek.”

 

Pan Jezus byłby więc utożsamiony nie tyle z „błogosławionym Bogiem” lecz z „chwałą Bożą”, „światłem Bożym” co zupełnie zgadza się z Nowym Testamentem przedstawiającym Zbawiciela jako „światłość oświecającą każdego człowieka (Jan 1:19), „obraz Boga niewidzialnego” (Kol. 1:15), „jasność chwały i wyrażenie istności [Boga]” (Hebr. 1:3 B.Gd).

Być może są słowniki, które słowo Mahalalel oddają jako „błogosławiony Bóg”, choć ja takich nie znalazłem. Jednak w związku z tym, że wydaje się iż większość, a zwłaszcza te najważniejsze utrzymują wersję „chwała Boga”, należałoby co najmniej uwzględnić to przy analizie tego fragmentu zamiast jednoznacznie sugerować czytelnikom wnioski, które wypływają z przyjętej uprzednio teologii. Pamiętajmy, że najgorsza dla nas prawda, jeśli jest rzeczywiście prawdą, jest lepsza od najpiękniejszego i najbliższego sercu kłamstwa. Powinni wziąć to pod uwagę szczególnie ci, którzy wykładają Boże Słowo i z tego powodu wzywani są do tego by czynili to dokładnie i rzetelnie.

 

2Tm 2:15 
(15) Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada (prosto kroi - Vocatio) słowo prawdy. PUBG

 

Przypisy:

 

1. Cytat dostępny pod adresem:  http://biblia24.com/blog/2013/06/03/wiadomosc-ukryta-w-ksiedze-rodzaju/ . Jest to fragment książki Chucka Misslera „Poznaj Biblię w 24 godziny”


Komentarze zostały wyłączone