Czym jest Duch Święty?

Czym jest Duch Święty? Raymond Franz1 W rozprawach dotyczących tożsamości Ducha świętego, argumentacja obraca się głównie wokół kwestii jego osobowości lub powiązania z trójjedynym Bogiem. W niektórych trynitarnych opracowaniach wykorzystywany jest tekst z Dziejów 5:3,4, by ukazać, że Duch święty jest Bogiem. W Dziejach 5:3 o Ananiaszu i Safirze powiedziano, że okłamali “Ducha Świętego”, natomiast […]

Duch Święty – żydowska perspektywa

Duch Święty – żydowska perspektywa Podczas dyskusji dotyczących osobowości Ducha Świętego bardzo częstym argumentem prezentowanym przez trynitarian są wersety, w których Duch Święty przemawia bezpośrednio do ludzi. Dla zwolenników nauki o wieloosobowości Boga są to teksty bardzo silnie potwierdzające poprawność ich rozumowania, które Ducha Świętego traktuje jako trzecią osobę trójjedynego Bóstwa. Czy jednak rzeczywiście stanowią […]

Duch Święty – definicja

Duch Święty – definicja Przystępując do rozważenia argumentacji trynitarian dotyczącej Ducha Świętego, chciałbym przypomnieć to, o czym pisałem we wcześniejszej części książki, a co dotyczyło unitariańskiego rozumienia Ducha Świętego. Zaproponowane znaczenia tego słowa prezentowane są w poniższych punktach. Moc i wpływ Boga działająca inteligentnie oraz osobowo. Usposobienie Boga w Nim samym rozumiane jako całość bądź […]

Okłamywanie Ducha Świętego

Okłamywanie Ducha Świętego Dz 5:3-4 Dz 5:3-4 (BW) 3. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? 4. Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, […]

Duch JHWH

Duch JHWH Podczas czytania Bożego Słowa, nie sposób nie zauważyć jak ogromną rolę przypisuje ono Bożemu Duchowi. Każdy chrześcijanin, zarówno ten o poglądach unitariańskich, jak i ten, który przyznaje się do wiary w Trójcę musi się zgodzić z tym, iż bez Bożego Ducha głębsze poznanie Boga jest niemożliwe. Powstaje jednak oczywiste pytanie, które towarzyszy chrześcijanom […]

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Uczciwość wymaga przyznać, że o ile brak jasnych i bezpośrednich tekstów dotyczących wiary pierwszych chrześcijan w Ojca, Syna i Ducha jako jednego liczbowo Boga, tym niemniej trynitarianie przytaczają kilka fragmentów pośrednich, mających to, ich zdaniem, sugerować. Jeden z nich zanotowany jest w Ewangelii Mateusza 28:19. Poniżej jego […]

Książka »Jeden Bóg i jeden Pan«

“Nie ma chyba w teologii nauki bardziej fundamentalnej od zasady monoteizmu. Wszyscy chrześcijanie, podobnie jak żydzi i muzułmanie, deklarują oczywiście wiarę w jednego Boga. Okazuje się jednak, że występują między nimi istotne różnice w pojmowaniu owej jedności. Każda ze stron uważa przy tym, że opiera swe poglądy wyłącznie na Piś mie Świętym. Arkadiusz Wiśniewski w […]

Jeden Bóg i jeden Pan – książka

“Nie ma chyba w teologii nauki bardziej fundamentalnej od zasady monoteizmu. Wszyscy chrześcijanie, podobnie jak żydzi i muzułmanie, deklarują oczywiście wiarę w jednego Boga. Okazuje się jednak, że występują między nimi istotne różnice w pojmowaniu owej jedności. Każda ze stron uważa przy tym, że opiera swe poglądy wyłącznie na Piśmie Świętym. Arkadiusz Wiśniewski w książce […]

O Trójcy rozważań kilka

O Trójcy rozważań kilka Część II – Duch Święty Kastelion Pominę tutaj takie oczywiste kwestie jak na przykład to, że nigdzie w Biblii Duch Święty nie jest nazwany Bogiem, ani też że nikt się do niego nie modli oraz cały szereg wersetów, które mówią o Świętym Duchu Boga (który jest także Duchem Chrystusa) w kategoriach […]