"Jeden Bóg i jeden Pan" - spis treści książki

Nie ma chyba w teologii nauki bardziej fundamentalnej od zasady monoteizmu. Wszyscy chrześcijanie, podobnie jak Żydzi i muzułmanie, deklarują oczywiście wiarę w jednego Boga. Okazuje się jednak, że występują między nimi istotne różnice w pojmowaniu owej jedności. Każda ze stron uważa przy tym, że opiera swoje poglądy wyłącznie na Piśmie Świętym. Arkadiusz Wiśniewski w książce “Jeden Bóg i jeden Pan” szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie zgłaszane w tej debacie argumenty, próbując ocenić, na ile rzeczywiście zgodne są one z zapisami Biblii. Drugie wydanie tego dzieła, uzupełnione i poprawione, ukazało się właśnie nakładem wydawnictwa “Straż”.

Jeśli ktoś chciałby mieć w swojej bibliotece podręcznik pozwalający prędko zapoznać się ze sposobami interpretacji wszystkich miejsc Biblii dotyczących tematu jedności i jedyności Boga, to książka “Jeden Bóg i jeden Pan” z pewnością bardzo dobrze się do tego nadaje. Zachęcamy do jej przeczytania i przestudiowania.

Książkę można zamówić pod adresem: Wydawnictwo »Straż«, skr. poczt. 13, 78-210 Białogard 2 lub elektronicznie: redakcja@straz.at

Spis treści:

 • Wstęp
 • Wykaz skrótów

Cztery główne poglądy

 • Trynitarianizm
 • Modalizm
 • Socynianizm
 • Arianizm
 • Unitarianizm – socynianizm oraz arianizm

Geneza konfliktu 

 • Okres wczesnochrześcijański 
  • Ojcowie i pisarze 
  • Problem pozostawionych świadectw 
  • Brak chrześcijańskiego „centrum” 
  • Świadectwa 
  • Kwestia boskości Pana Jezusa 
  • Różnica między „Trójcą” a „trójcą” 
 • Czas soborów 
  • Nicea 325 
  • Konstantynopol I 381 
  • Efez 431 
  • Chalcedon 451 
 • Wieki późniejsze 
  • Zachód a Wschód 
  • Protestantyzm
 • Podsumowanie

Unitarianizm 

 • Jeden Bóg – Ojciec 
  • Odrębność ontyczna Boga i Jezusa 
 • Subordynacjonizm 
  • Suwerenność JHWH 
  • Ojciec Bogiem Jezusa 
  • Bóg głową Chrystusa 
  • Ojciec większy jest niż ja 
  • Syn poddany Ojcu 
  • Wszechwiedza JHWH 
  • Bóg i pokusy 
 • Bóg JHWH – źródło życia Syna 
  • Samoistność Boga 
  • Ojciec i Syn 
  • Zrodzenie Syna 
  • Jednorodzony 
  • Pierworodny 
  • Dziedzic 
  • Mądrość 
  • Początek 
  • Słowo
 • Duch JHWH 
  • Duch Święty – moc Boga i usposobienie Boga 
 • Podsumowanie 

Trynitaryzm 

 • Wieloosobowość Boga 
  • Słabości trynitaryzmu 
  • „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” 
  • Formuły trynitarne i pluralne 
  • Comma Johanneum 
  • Echad 
  • Elohim 
  • Kto jadł obiad z Abrahamem? 
  • JHWH, który posyła JHWH 
  • Filozoficzna niekonieczność Trójcy 
 • Jezus jako Bóg 
  • Tytuły „theos” oraz „elohim” 
  • Bogiem było Słowo 
  • Równość z Bogiem? 
  • Pan mój i Bóg mój 
  • Czyją krwią został nabyty Kościół? 
  • Błogosławiony Bóg 
  • Reguła Sharpa 
  • Tożsamość Prawdziwego Boga 
 • Czy Pan Jezus to JHWH?
  • Pan
  • Zbawiciel
  • Szaliah
  • Kto wszedł przez „Złotą Bramę”?
  • Kto zgotował sobie chwałę z ust dzieci?
  • Sam rozpostarłem niebiosa
  • „Anioł Pana”, czy „Anioł–Pan”?
  • Przebity JHWH 238
  • Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca
  • Ja jestem
  • Pojmanie Jezusa
  • „Pierwej niż Abraham był…”
  • Czyją chwałę ujrzał Izajasz?
  • „Tyś, Panie, ugruntował ziemię”
  • Test Jana
 • Syn Boży a wieczność 
  • Ojciec Odwieczny 
  • Początki Mesjasza 
  • Nie mający początku dni 
 • Duch Święty – osobowość i boskość
  • Żydowska perspektywa
  • Tautologia
  • Cokolwiek usłyszy
  • Ekeinos
  • Okłamywanie Ducha Świętego

Zakończenie 

Bibliografia 

Indeks biblijny

Książka liczy 488 stron.

Jeden Bóg i jeden Pan książka