Duch hebrajska perspektywa

Duch Święty – hebrajska perspektywa

Podczas dyskusji dotyczących osobowości Ducha Świętego bardzo częstym argumentem prezentowanym przez trynitarian są wersety, w których Duch Święty przemawia bezpośrednio do ludzi. Dla zwolenników nauki o wieloosobowości Boga są to teksty bardzo silnie potwierdzające poprawność ich rozumowania, które Ducha Świętego traktuje jako trzecią osobę trójjedynego Bóstwa. Czy jednak rzeczywiście stanowią […]

Imię Jezus a imię Boga

Imię Jezus a imię Boga

Według znacznej liczby biblistów nasz Stwórca posiada wiele imion. El, Elohim, Eloah, El Eljon, Elohim hai, Elohe haolam, El Szaddaj – to tylko niektóre z nich. Uczeni często stawiają wszystkie te nazwy na jednym poziomie. Wydaje się jednak, że spośród wszystkich nam znanych terminów uważanych za imiona Boga, jedno jest […]

Kto jest Zbawicielem

Kto jest Zbawicielem?

Drugim terminem, który służy trynitarianom jako dowód utożsamiania Pana Jezusa z Bogiem JHWH jest słowo oddane w naszych polskich Bibliach jako „Zbawiciel”. Zwraca się uwagę między innymi na następujące fragmenty: Oz 13:4 (BW)Bo Ja, Pan (JHWH), jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś […]

Kyrion znaczenie tytułu

Kyrios – znaczenie tytułu

Pierwszym tytułem, który będziemy mieli pod uwagę jest słowo „Pan”, czyli greckie Kyrios. Podobnie jak w kilku innych przypadkach, trynitarianie dowodzą tożsamości Jezusa z Bogiem za pomocą następującego schematu. Skoro Biblia Ojca nazywa Panem, oraz Syna także nazywa Panem (a Pan jest jeden)1, zatem muszą oni stanowić numerycznie jednego Pana. […]

Ojciec wieczności

Ojciec wieczności

W pierwszej część niniejszej książki przedstawiałem argumenty uzasadniające pogląd, że Syn miał początek swego istnienia, oraz zawdzięczał je Bogu. Wskazywałem na to, że takie terminy jak „zrodzenie”, „jednorodzony”, „pierworodny”, „Syn”, „dziedzic” wskazują na ten fakt w sposób bezpośredni bądź pośredni. Przytaczanych jest jednak kilka fragmentów, które mają świadczyć o wiecznej […]

W imię ojca i syna i ducha

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – czy oznacza to chrzest w imię Trójcy?

Uczciwość wymaga przyznać, że o ile brak jasnych i bezpośrednich tekstów dotyczących wiary pierwszych chrześcijan w Ojca, Syna i Ducha jako jednego liczbowo Boga, tym niemniej trynitarianie przytaczają kilka fragmentów pośrednich, mających to, ich zdaniem, sugerować. Jeden z nich zanotowany jest w Ewangelii Mateusza 28:19. Poniżej jego treść z przekładu […]

Początek stworzenia Bożego (Obj 3:14)

Obj 3:14 (BW)14. A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: Bardzo często unitarianie wierzący w preegzystencję Pana Jezusa przywołują powyższy fragment w celu udowodnienia tego, iż Syn Boży został powołany do istnienia chronologicznie jako pierwsza istota. Wydawałoby […]

Pierworodny – pierwszy syn w rodzinie

Jednym z terminów opisujących wyjątkową relację pomiędzy Bożym Synem a Ojcem jest słowo πρωτότοκος (prototokos). Występuje ono między innymi w znanym fragmencie z Listu do Kolosan: Kol. 1:15-17 (BW)15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy […]

Spór o Trójcę

Spór wokół dogmatu Trójcy

Ewa Sidor “Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg- Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy” – Apostoł Paweł z Tarsu W tym miejscu celowe jest, by zaprezentować sposób prowadzenia przez Braci polemiki […]

O Trójcy rozważań kilka

O Trójcy rozważań kilka – wstęp

Autor: Kastelion Tekst poniższy powstał nie bez przyczyny. Otóż odniosłem wrażenie, że niektórzy z moich bliskich w Chrystusie, po opuszczeniu Towarzystwa Strażnica, wędrując od jednego zboru chrześcijańskiego do drugiego, z czasem zaczęli skłaniać się (przynajmniej w pewnych aspektach) do sprzecznej z Biblią doktryny o Trójcy. Materiał poniższy zamierzyłem jako zaproszenie […]

Zapisz się na newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach w serwisie Thaleia, zostaw nam swojego maila.