Sobór w Nicei – 325

Sobór w Nicei – 325 Konflikt Sobór w Nicei zastał Kościół wchodził zróżnicowany doktrynalnie, jak to przedstawiono w poprzednich rozdziałach. Jednak był to dopiero przedsmak prawdziwego konfliktu, który rozpoczął się na dobre wraz z nauczaniem Ariusza. Ten ostatni był prezbiterem w Aleksandrii, urodzonym około 260 r. Uważa się, że był uczniem znanego w swych czasach […]

Niemy Syn?

Niemy Syn w Starym Testamencie? Czy w czasach Starego Testamentu Syn był niemy? Taki zarzut stawiają czasami socynianie w swych polemikach z osobami wierzącymi w osobową preegzystencję Pana Jezusa. Na czym dokładnie polega i czy jest słuszny dowiemy się z niniejszego artykułu. Hbr 1:1-2 (BW) 1. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do […]

Inny Pocieszyciel

Inny Pocieszyciel J 14:16-17 (UBG)16. A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki;17. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. W języku greckim słowo oddane powyżej jako […]

<em>Dia + genetivus</em> – odpowiedź na kontrargumenty

Dia + genetivus – odpowiedź na kontrargumenty Po opublikowaniu mojego artykułu dotyczącego konstrukcji dia + rzeczownik w genetivie bądź accusativie, pod facebookowym linkiem ukazało się kilka komentarzy dwóch przeciwników osobowej preegzystencji Pana Jezusa. Komentarze te usunąłem z przyczyn, które teraz chciałem wymienić. Pierwsza z nich związana jest z osobami komentującymi. W zasadzie w obydwu przypadkach […]

Grecka gramatyka a preegzystencja Bożego Syna

Grecka gramatyka a preegzystencja Bożego Syna Grecka gramatyka a preegzystencja Bożego Syna – czy istnieje pomiędzy nimi związek? Wiele wskazuje na to, że Bóg w greckich przyimkach Nowego Testamentu zawarł dla nas cenną informację o tym, iż Jego Syn istniał jako osoba przed swoim pobytem na ziemi. Poniżej przedstawiam trzy fragmenty (z czterema głównymi wersetami), […]

Książka »Jeden Bóg i jeden Pan«

„Nie ma chyba w teologii nauki bardziej fundamentalnej od zasady monoteizmu. Wszyscy chrześcijanie, podobnie jak żydzi i muzułmanie, deklarują oczywiście wiarę w jednego Boga. Okazuje się jednak, że występują między nimi istotne różnice w pojmowaniu owej jedności. Każda ze stron uważa przy tym, że opiera swe poglądy wyłącznie na Piś mie Świętym. Arkadiusz Wiśniewski w […]

Czym jest Duch Święty?

Czym jest Duch Święty? Raymond Franz1 W rozprawach dotyczących tożsamości Ducha świętego, argumentacja obraca się głównie wokół kwestii jego osobowości lub powiązania z trójjedynym Bogiem. W niektórych trynitarnych opracowaniach wykorzystywany jest tekst z Dziejów 5:3,4, by ukazać, że Duch święty jest Bogiem. W Dziejach 5:3 o Ananiaszu i Safirze powiedziano, że okłamali „Ducha Świętego”, natomiast […]

O Trójcy rozważań kilka

O Trójcy rozważań kilka Część II – Duch Święty Kastelion Pominę tutaj takie oczywiste kwestie jak na przykład to, że nigdzie w Biblii Duch Święty nie jest nazwany Bogiem, ani też że nikt się do niego nie modli oraz cały szereg wersetów, które mówią o Świętym Duchu Boga (który jest także Duchem Chrystusa) w kategoriach […]

O Trójcy rozważań kilka

O Trójcy rozważań kilka Część III – monoteizm Kastelion Nie będę przytaczał wersetów, wskazujących na to, że sam Jezus oraz jego uczniowie uważali, iż jest on drugi po Ojcu, Bogu Wszechmogącym. Skupię się natomiast na tych fragmentach Pisma, które według zwolenników Trójcy, mają dowodzić prawdziwości tej doktryny. Poniżej zamieszczam dwa fragmenty listów oraz pełną treść […]