Credo

24 marzec 2017

   Ponieważ w życiu chrześcijańskim wymagana jest jawność i szczerość chciałbym przedstawić Czytelnikowi moje wierzenia. Ujęte są one w sposób szkicowy, szersze rozwinięcie będzie znajdować się w poszczególnych działach niniejszego serwisu. W swoich artykułach określam się jako unitarianin, rozumiejąc ten termin szeroko - jako opisujący osoby wierzące w jednoosobowego Boga JHWH. Wydaje mi się on lepszym od takich określeń jak antytrynitarianin, arianin itp. ponieważ oznacza nie tyle sprzeciw wobec czegoś bądź naśladowanie jakiegoś człowieka, lecz wiarę w Boga jednoosobowego.

Bóg JHWH

   Wierzę w Boga JHWH, Ojca Pana Jezusa i naszego, który jest źródłem wszelkiego istnienia - Stwórcą całego wszechświata. Wierzę, iż jest Bogiem miłości, mądrości, sprawiedliwości i mocy. Wierzę, że na skutek posiadanej przez siebie wiedzy uprzedniej przewidział upadek Adama i całej ludzkości oraz zaplanował jej odkupienie przed założeniem świata. (1Piotr 1:18-20)

Syn Boży - Jezus Chrystus

   Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, który jest zrodzony z Ojca, co implikuje początek istnienia Bożego Syna. Jest Jednorodzonym Bogiem, posiadającym naturę podobną do swojego Ojca. Choć główną zasadą relacji Ojca i Syna jest miłość, tym niemniej Pismo wyraźnie naucza o autorytecie Ojca nad Synem (Jana 14:28; 1Kor 11:3; 1Kor 15:28). Dla Syna, Ojciec jest Jego Bogiem, Jego głową, oraz źródłem i przyczyną Jego istnienia. Twierdzenie o źródle i przyczynie istnienia w Ojcu rozumiem jako równoznaczne z tym, że Syn zaistniał z woli Ojca i był czas, w którym Syna nie było.

Duch Święty

   Wierzę, że Duch Święty zazwyczaj oznacza w Piśmie Boską moc, wpływ i usposobienie (umysł, uczucia i wolę). Sądzę też, że czasami można mówić o Duchu jako osobie Boga Ojca, w ten sam sposób jak o duchu człowieka można mówić jako o samym człowieku.  Nie znajduję biblijnego poparcia dla nauki o Duchu Świętym jako trzeciej, odrębnej osobie w Bogu.

Biblia

   Wierzę w literalne natchnienie 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Przyjmuję zatem za podstawę swoich wierzeń tzw. kanon protestancki. Wyznaję także starą, reformacyjną zasadę “sola scriptura” - tylko Biblia. Staram się mocno by moja wiara oparta była jedynie o Boże Słowo - bez domieszek ludzkich spekulacji. Świadom jednak jestem własnej niedoskonałości i możliwych błędów w interpretacji. Mam nadzieję, że dobry Bóg miłosiernie spojrzy na owe braki.

Kondycjonalizm i anihilacjonizm

   Wierzę w tzw. warunkową nieśmiertelność polegającą na otrzymaniu nieśmiertelności jako Bożego daru i nagrody dla każdego “powołanego, wybranego i wiernego” w Kościele Chrystusa (kondycjonalizm). Uważam, że Pismo naucza o wiecznej karze - “Gehennie”, “jeziorze ognia i siarki”, “ogniu wiecznym”, “drugiej śmierci” - której naturą jest w ostateczności zniszczenie grzesznika na zawsze (anihilacjonizm). Nie wierzę w wieczne męczenie niezbawionych ludzi. Nie znajduję takiej nauki w Biblii, jest ona także sprzeczna z Bożym charakterem, objawionym w Panu Jezusie podczas Jego pobytu na ziemi.

Zbawienie

   Wierzę, że zbawienie jest z łaski a nie z uczynków. Wierzę, że zbawienie człowieka obejmuje jego pokutę, przyjęcie Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, uznanie Jego ofiarniczej śmierci jako zadośćuczynienia za popełnione grzechy, poświęcenie oraz uświęcenie, które jest procesem odradzania człowieka przez Ducha Świętego. Wierzę także w możliwość utraty zbawienia. Wierzę w wolną wolę człowieka oraz odrzucam doktrynę o predestynacji w kontekście nauczania o “nieodpartej łasce”.

Izrael

   Wierzę, że Bóg nigdy nie odrzucił całkowicie Izraela. Wszystkie obietnice związane z tym narodem muszą znaleźć swoje wypełnienie. Wierzę w narodowe nawrócenie Izraela u kresu dziejów tego świata (Zach. 12:10)

Millenium

   Wierzę, że Bóg zaplanował czas „odnowienia wszechrzeczy”, który utożsamiam z opisanym w Biblii Tysiącletnim Królestwem Chrystusa. Jest to czas nagrody dla wszystkich, którzy byli Bogu wierni oraz czas sądu dla pozostałych ludzi. W tym czasie Bóg da możliwość pojednania się z Nim, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, tym wszystkim, którzy w swym teraźniejszym życiu nie mieli takich możliwości lub nie mieli świadomości Boga i Jego wymagań, oraz ukarze wszystkich grzeszników za świadome grzechy, które popełnili w obecnym życiu.

Braterstwo w Panu

Wierzę, że kryterium braterstwa w Panu Jezusie jest:

pokuta, czyli odwrócenie się od grzesznego życia
wiara w Boga Ojca
wiara w Jezusa jako Bożego Syna oraz w Jego zastępczą ofiarę za popełnione grzechy
uznanie Go jako swojego Zbawiciela i Pana
owoce życia będące świadectwem odrodzenia z Bożego Ducha

W przypadku chęci nawiązania kontaktu proszę pisać na adres mailowy: ariel(at)thaleia.pl


Komentarze zostały wyłączone