Ekeinos

Ekeinos – czy użycie tego zaimka w J 16:13 dowodzi osobowości Ducha?

W rozważanym przez nas wersecie z J 16:13 trynitarianie widzą jeszcze dwa inne argumenty mające rzekomo świadczyć o osobowości Ducha Świętego. Obydwa zasadzają się na zupełnym niezrozumieniu zasad rządzących gramatyką grecką i zazwyczaj prezentowane są przez anglosaskich apologetów, których intuicja językowa jest zupełnie odmienna od greckich autorów Nowego Testamentu. Jeden Dowiedz się więcej…

Duch tautologia

Czy określanie Ducha “mocą” prowadzi do tautologii?

Kolejną kwestią, którą warto poruszyć w omawianiu natury Ducha Świętego jest dość często pojawiający się zarzut dotyczący rzekomych tautologii wynikających z nietrynitarnego definiowania Ducha. Poniżej przytaczam słowa Jarosława Zabiełły, który podejmując ten argument, pisze jak poniżej: „Duch Święty nie może być uznany za moc, skoro sam ją posiada. Gdyby zaś Dowiedz się więcej…

Duch hebrajska perspektywa

Duch Święty – hebrajska perspektywa

Podczas dyskusji dotyczących osobowości Ducha Świętego bardzo częstym argumentem prezentowanym przez trynitarian są wersety, w których Duch Święty przemawia bezpośrednio do ludzi. Dla zwolenników nauki o wieloosobowości Boga są to teksty bardzo silnie potwierdzające poprawność ich rozumowania, które Ducha Świętego traktuje jako trzecią osobę trójjedynego Bóstwa. Czy jednak rzeczywiście stanowią Dowiedz się więcej…

Duch Święty - definicja

Duch Święty – definicja

Przystępując do rozważenia argumentacji trynitarian dotyczącej Ducha Świętego, chciałbym przypomnieć to, o czym pisałem we wcześniejszej części książki, a co dotyczyło unitariańskiego rozumienia Ducha Świętego. Zaproponowane znaczenia tego słowa prezentowane są w poniższych punktach. Moc i wpływ Boga działająca inteligentnie oraz osobowo. Usposobienie Boga w Nim samym rozumiane jako całość Dowiedz się więcej…