Jezus jako dziedzic Boga

Jednym z terminów zastosowanych do opisania relacji pomiędzy Ojcem i Synem, jest greckie słowo κληρονόμος kleronomos. Zostało ono użyty między innymi w poniższym wersecie: Hbr 1:2 (BW)2. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Znaczenie tego słowa jest Dowiedz się więcej…

Jezus jako Mądrość – odpowiedź na kontrargumenty trynitarian

W swojej odpowiedzi na mój artykuł poświęcony wersetom z księgi Przypowieści Salomona 8:22-311, Jarosław Zabiełło przedstawił kilka kontrargumentów mających dowodzić, iż przedstawiona przeze mnie interpretacja tego fragmentu jest nierzetelna i błędna2 W niniejszym tekście chciałbym się do nich odnieść, aby Czytelnik sam mógł wyrobić sobie zdanie o tym, kto w rzeczywistości Dowiedz się więcej…

Pierworodny – pierwszy syn w rodzinie

Jednym z terminów opisujących wyjątkową relację pomiędzy Bożym Synem a Ojcem jest słowo πρωτότοκος (prototokos). Występuje ono między innymi w znanym fragmencie z Listu do Kolosan: Kol. 1:15-17 (BW)15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy Dowiedz się więcej…

Jednorodzony

Jednorodzony – co oznacza w Biblii to słowo?

Niemal od początku jednym z argumentów przedstawianych przez ariańskich unitarian podkreślających brak wieczności Syna było określanie Go jako μονογενὴς monogenes, co zazwyczaj w polskich przekładach oddawane jest jako „jednorodzony”. Jednym z najbardziej znanych fragmentów Pisma, które o tym wspomina jest poniższy werset: J 3:16 (BW)16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, Dowiedz się więcej…

Czy Jezus jest wszechwiedzący

Czy Jezus jest wszechwiedzący?

Zapewne większość osób interesujących się tematem Trójcy zetknęła się z kwestią dotykającą pytania o wszechwiedzę Pana Jezusa. Chcąc zaprzeczyć ontycznej tożsamości Jezusa z Bogiem Jahwe, unitarianie podkreślają fakt przyjętego raczej powszechnie poglądu o wszechwiedzy Boga,1 konfrontując to między innymi ze stwierdzeniem Zbawiciela o nieznajomości daty swego przyjścia. W Biblii są Dowiedz się więcej…